ได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงนิตยสาร Yung Bissiness of the Year


ในยุคนี้การติดต่อสื่อสารน้ันมีมากมายให้เลือก หลากหลายช่องทาง ท้ังช่องทางของอินเตอร์เน็ต หรือ การโทรสื่อสารแบบปกติ ยิ่งเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้วการ สื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็น อย่างมากเลยทีเดียว เพราะ จะต้องติดต่อกับหลายๆฝ่ายเพื่อการดําาเนินงาน โดยเฉพาะ การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อน้ันนับว่าในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่าย ที่เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว 

ดาวโหลดแบบ PDF